دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

ایجاد سوال جدید

سوالات حوزه آموزش

 • پذیرش دانشجو در دانشگاه به چه صورت می باشد؟
   -...
 • حداقل ارزش نمره قبولی در هر درس چقدر می باشد؟
   -...
 • شرایط انتخاب واحد، حذف و اضافه را توضیح دهید؟
  - دانشجو ملزم به انتخاب واحد و حذف...
 • غیبت در کلاس چند جلسه می باشد؟
  -...
 • ارزش نمره قابل قبول جهت معادل سازی چقدر می باشد؟
  -...
 • آیا دانشجو می تواند همزمان در دو یا چند رشته ادامه تحصیل دهد؟
  - خیر، دانشجو همزمان حق نامنویسی و...
 • حداکثر مشروطی چند ترم می باشد؟
  -...
 • انصراف از تحصیل به چه صورت است؟
   - ترک تحصیل یا...
 • حداکثر تعداد واحدهای درسی در یک نیمسال تحصیلی چند واحد می باشد؟
  -...
 • شرایط نظام وظیفه برای دانشجویان پسر مشمول وظیفه عمومی چگونه است؟
  -...
 • در صورتی که دانشجو دروس پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید، چه اتفاقی صورت می گیرد؟
  -...
 • معرفی به استاد به چه صورت است؟
  - چنان چه دانشجویی که در حال اتمام...
 • حداکثر استفاده از مرخصی تحصیلی چند نیمسال می باشد؟
   -...
 • حداکثر مدت تحصیل چند سال می باشد؟
  - حداکثر مدت تحصیل برای مقطع...
 • امتحانات پایان ترم به چه صورت می باشد؟
  -...
 • نیمسال جبرانی به چه صورت می باشد؟
  -...

سوالات حوزه دانشجویی