دسترسی سریع

کارشناس آزمایشگاه و سایت کامپیوتر

 

کارشناس آزمایشگاه ها و سایت کامپیوتر: مهندس سید محمد نبوی
مدرك تحصيلي : لیسانس مهندسی آبیاری

 

 

شماره تلفن :

34538313  (011)

 

اهم فعالیت:

- ایجاد هماهنگی وتمرکز دربرنامه های کوتاه وبلند مدت آزمایشگاهی و کارگاهی .

- استاندارد نمودن فضای آزمایشگاهها و کارگاهها .

- تجهیز و نوسازی وسایل و تجهیزات منطبق با استاندارهای موجود .

- نظارت وعقد قرارداد برای تعمیرات، سرویس دهی و نگهداری کالیبراسیون تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهها و کارگاهها به صورت سالیانه یا موردی

- بررسی و به روز نمودن آمار تجهیزات، وسایل، لوازم و ابزار مصرفی موجود در تمام آزمایشگاهها و کارگاهها درپایان هر نیمسال تحصیلی .

- جمع آوری وبررسی کلیه درخواستهای تجهیزات، وسایل، مواد، لوازم وابزار مصرفی مورد نیاز از تمامی آزمایشگاهها و کارگاهها قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی .

- بررسی و جمع آوری گزارش ابزار و لوازم مصرف شده در هر آزمایشگاه و کارگاه، درپایان هر نیمسال تحصیلی

- بررسی کلیه درخواستهای تجهیزات برای راه اندازی آزمایشگاهها و کارگاههای جدیدالتاسیس منطبق برسرفصل دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی .

- بررسی کلیه درخواستهای تجهیزات جهت تکمیل یا جایگزینی با تجهیزات موجود در آزمایشگاهها و کارگاهها.
ارسال کلیه درخواستهای تجهیزات و دستگاهها پس از برگزاری مناقصه و اعلام برندگان از سوی کمیسیون معاملات واحد جهت کسب مجوز خرید ابتدا حوزه معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی و سپس به منظور کسب مجوزنهایی به دفتر تجهیزات سازمان مرکزی .

- برگزاری جلسات متعدد باکلیه مسئولین آزمایشگاهها و کارگاهها .

- بازدیدهای دوره ای و همچنین غیرمنتظره از کلیه آزمایشگاهها وکارگاهها .

- پیگیری از امور مالی و کارپردازی در مورد خریدها .

- هماهنگی مابین مسئولین کارپردازی و آزمایشگاهها جهت ارائه نظر کارشناسی برای خرید .

- تهیه لیست تجهیزات و دستگاههای خریداری شده جهت آزمایشگاهها و کارگاههای موجود و همچنین تهیه گزارش کامل ازنظر فضا، وسایل، تجهیزات و پرسنل برای آزمایشگاهها و کارگاههای جدیدالتاسیس و ارسال آن به سازمان مرکزی دانشگاه جهت افزایش امتیازات واحد .

- بررسی نیاز و الزام آزمایشگاهها و کارگاههای واحد برای گرفتن دستگاهها و تجهیزات خریداری شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه .

- انجام امور مربوط به برقراری و یا افزایش حق فنی پرسنل شاغل در آزمایشگاهها.

- ارسال قبض انبار و سند حسابداری و تکمیل فرمهای مربوطه به معاونت پژوهشی سازمان جهت درج در بودجه پژوهشی .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد