دسترسی سریع

تلفن های سازمان مرکزی

 تلفن های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه ۲۲۵۴۳۷۳۳ ۲۲۵۴۲۶۶۴  
مدیر کل دفتر ریاست ۲۲۵۶۲۹۷۹    
مشاور تحقیقاتی ۲۲۵۴۳۷۳۴    
دبیرخانه انتصابات ۲۲۵۸۵۸۱۴ ۲۲۵۸۹۰۷۸ ۲۲۵۹۸۶۱۲
مرکز آزمون ۲۲۵۸۱۳۲۷ ۲۲۵۸۱۳۲۲ ۲۲۵۷۳۱۳۱
سازمان چاپ و انتشارات ۶۶۳۴۸۰۲۱-۲ ۵۶۵۴۷۱۹۱-۲  
کانون فارغ التحصیلان ۲۲۶۱۴۶۱۶    
مدیر کل حراست ۲۲۵۶۷۸۲۹ ۲۲۵۵۲۹۶۹ ۲۲۵۶۹۸۹۹
مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات ۲۲۵۸۱۷۸۶ ۲۲۵۴۹۳۳۲  
باشگاه پژوهشگران جوان ۸۸۴۰۹۰۹۸ ۸۸۴۱۰۹۶۵  
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲۲۶۳۲۵۸۰-۱ ۲۲۶۳۲۵۸۲  
دیر کل امور حقوقی و تشکیلات و روش ها ۲۲۵۷۴۳۷۳-۵ ۲۲۷۶۰۲۰۴-۶  
مدیر کل حسابرسی ۲۲۵۹۴۳۹۰ ۲۲۵۸۷۷۶۱  
مدیر کل گزینش ۲۲۳۲۰۶۳۳ ۲۲۵۳۱۲۹۸ ۲۲۵۱۰۴۵۲-۳
دفتر تشکل های اسلامی ـ سیاسی دانشگاهیان ۲۲۵۵۲۹۱۰ ۲۲۵۹۰۵۵۵  
روزنامه فرهیختگان ۶۶۳۴۸۰۱۱-۱۹    
کمیسیون مرکزی انجمن¬های علمی ادبی و هنری ۴۴۸۶۵۱۱۴ ۴۴۸۶۵۱۵۳  
مشاور و رئیس منطقه ۷ ۲۲۵۶۲۹۷۸    
ستاد مرکزی مناطق ۲۲۵۹۴۴۲۷ ۲۲۵۹۴۳۳۹  
مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی ۲۲۵۷۴۳۷۱-۲ ۲۲۵۸۸۰۱۰  
مرکز اطلاع¬رسانی دانشگاه ۲۲۷۶۰۲۰۰-۲۰۱ ۲۲۷۶۰۱۷۲  
اداره حفاظت ۲۲۵۹۸۶۱۴    
دفتر امور حوزوی ۲۲۵۴۹۶۰۷    
مسئول هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج ۲۲۵۶۶۵۶۷ ۲۲۵۸۸۱۹۳  
دفتر مطالعات بین-المللی مبارزه با تروریسم ۶۶۳۴۸۰۲۸-۳۰    
امور هماهنگی ایثارگران ۲۲۵۹۰۳۰۷    
رئیس شورای پژوهشی زنان ۴۴۸۶۷۱۹۵    
ایسکانیوز ۶۶۳۴۸۰۲۳-۶    
مدیرکل پژوهش و تدوین ۲۲۰۰۸۰۹۰-۱    
معاونت هماهنگی ۲۲۵۵۸۷۰۱ ۲۲۵۸۶۱۳۶  
مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی ۲۲۵۴۴۴۷۱ ۲۲۵۴۱۷۹۴ ۲۲۵۸۷۰۰۷
مدیر کل اسناد و مدارک ۶۶۷۰۴۸۶۵ ۶۶۷۰۴۸۶۳  
مدیر کل هماهنگی و نظارت ۲۲۵۵۸۶۷۳ ۲۲۵۵۸۶۷۵  
مدیر کل دفتر ایجاد فرصت های شغلی ۲۲۵۵۸۶۷۴    
معاونت اداری و مالی ۲۲۵۴۹۶۳۸ ۲۲۵۸۸۶۵۹  
مدیر کل امور مالی ۲۲۵۶۶۵۶۲-۵    
اداره حسابداری واحدها ۲۲۵۴۶۱۶۸    
حسابداری سازمان مرکزی ۲۲۵۵۸۷۰۵    
اداره بورس فعالیتهای مالی واحدها ۲۲۵۵۸۷۰۴    
اداره روش¬های مالی و هدایت طرح جامع ۲۲۵۵۸۷۰۸    
اداره نظارت بر صورت¬های مالی ۲۲۵۸۵۷۶۳    
مدیر کل امور کارکنان ۲۲۷۶۳۶۰۲ ۲۲۵۸۷۵۳۲  
اداره کل امور کارکنان سازمان مرکزی ۲۲۵۴۲۶۹۶    
اداره امور کارکنان مناطق ۱ تا ۵ و ۱۱ ۲۲۵۸۶۱۴۴    
اداره امور کارکنان مناطق ۶ تا ۱۰ و ۱۲ ۲۲۵۹۲۲۲۰    
مدیر کل تامین و توزیع تجهیزات دانشگاه ۲۲۵۹۸۶۱۸    
اداره انبارها ۲۲۵۴۳۸۶۰    
انبار کهریزک ۵۶۵۴۳۲۰۰    
بررسی و نظارت ۲۲۵۵۱۶۲۰    
مدیریت امور رفاهی ۲۲۵۹۸۶۰۳-۵    
مهمانسرای سازمان مرکزی ۲۲۶۱۴۶۰۱-۲    
مجتمع فرهنگی آموزشی مشهد مقدس (۰۵۱۱)۶۲۲۰۰۱۱-۴    
مدیر کل امور عمومی ۲۲۵۶۲۹۹۶-۷    
اداره دبیرخانه سازمان مرکزی ۲۲۵۵۳۲۱۳    
اداره خدمات ۲۲۵۵۲۹۶۴ ۲۲۵۸۵۹۹۹  
اداره ترابری ۲۲۵۵۲۹۶۸ ۲۲۷۶۵۸۵۳ ۲۲۵۸۵۴۰۷
اداره تاسیسات ۲۲۵۹۳۵۴۵    
مجتمع جمکران (۰۲۵۱)۷۲۵۴۵۹۵-۷    
دبیرخانه هیأت امنأ ۲۲۵۷۴۳۷۸ ۲۲۵۸۴۳۷۹  
معاونت دانشجویی      
دفتر معاونت دانشجویی ۲۲۷۶۹۷۶۵-۶    
اداره کل امور فارغ التحصیلان ۲۲۷۶۹۷۸۸ ۲۲۷۶۹۷۸۵  
اداره کل تربیت بدنی ۲۲۷۶۹۷۶۷-۹    
اداره کل امور دانشجویی ۲۲۷۶۹۷۸۲-۴    
اداره کل خدمات اجتماعی و رفاهی ۲۲۷۶۹۷۸۱    
مدیریت نظارت و مدیریت مشمولین ۲۲۷۶۹۷۸۰    
دبیرخانه معاونت دانشجویی ۲۲۷۶۹۷۸۹    
معاونت امور مجلس ۲۲۵۵۸۶۷۷ ۲۲۵۵۸۶۷۸ ۲۲۵۵۸۶۷۹
معاونت امور بین-الملل ۲۲۵۶۵۱۴۹ ۲۲۵۸۲۸۳۴  
معاونت فرهنگی      
دفتر معاونت فرهنگی ۲۲۵۸۸۱۶۶    
پژوهشکده قرآن و عترت ۲۲۶۰۶۱۵۷ ۲۲۶۰۶۱۱۰  
اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی ۲۲۵۴۷۰۷۰    
پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی ۲۲۶۰۶۳۴۲ ۲۲۶۰۶۴۳۸  
اداره کل فوق برنامه ۲۲۵۴۵۸۱۶    
اداره کل آموزش فرهنگی ۲۲۵۸۷۸۵۱    
اداره کل نظارت و ارزشیابی فرهنگی ۲۲۵۴۴۳۰۹    
معاونت آموزشی ۲۲۵۴۹۶۰۳ ۲۲۵۴۳۶۷۷  
مدیر کل دفتر استخدام هیات علمی ۲۲۵۸۷۰۰۲    
مدیر کل دفتر خدمات آموزشی ۲۲۵۹۰۳۹۳ ۲۲۵۵۸۷۰۹  
مدیر کل دبیرخانه هیات ممیزه ۲۲۵۸۶۵۳۳    
مدیر کل دفتر سنجش و نظارت ۲۲۵۴۳۷۹۲ ۲۲۵۹۰۳۹۲  
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ۲۲۵۸۹۹۹۳ ۲۲۵۶۲۹۹۸  
معاونت پژوهشی ۲۲۵۴۱۸۰۸ ۲۲۵۵۸۶۷۶  
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۲۵۸۰۸۰۱ ۲۲۵۴۲۴۳۹  
مدیر کل دفتر طرح و برنامه و بودجه ۲۲۵۶۶۵۶۱ ۲۲۵۴۳۸۰۳  
مدیر کل امور پژوهشی ۲۲۵۸۲۸۱۷ ۲۲۵۴۴۶۱۴  
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ۲۲۵۸۵۵۴۷ ۲۲۵۸۵۴۰۶  
مدیر کل دفتر گسترش تولید علم ۲۲۵۸۶۲۱۰ ۲۲۷۷۶۲۷۰  
معاونت عمران      
دفتر حوزه معاونت عمران ۲۲۵۸۷۱۹۱ ۲۲۵۴۲۲۰۲  
مدیر کل املاک و مستغلات ۲۲۵۶۵۷۷۷    
مدیریت امور بیمارستان¬های درمانی ۲۲۵۴۳۳۶۷    
مدیر کل فنی و ساختمان ۲۲۵۶۶۶۶۸    
مدیر کل طرح های عمرانی ۲۲۵۴۴۸۹۱    
تلفنخانه ساختمان معاونت عمران ۲۲۵۵۴۴۴۶ ۲۲۵۵۴۵۱۱-۲  
معاونت علوم پزشکی ۲۲۵۸۵۸۶۸ ۲۲۵۸۶۵۵۵ ۲۲۵۸۵۷۶۲
تلفنخانه سازمان مرکزی ۲۲۵۸۲۷۷۸-۸۰ ۲۲۵۸۸۱۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد